Šeit izmantotie attēli, teksti, fotogrāfijas un cita veida mediji ir aizsargāti ar normatīvajiem aktiem par autortiesībām. To pavairošana vai arī izmantošana citās elektroniskās vai drukātās publikācijās bez uzņēmuma SIA "PROMEX" piekrišanas ir aizliegta. Bez rakstiskas SIA "PROMEX" atļaujas šo materiālu aizliegts kopēt, pārdot, iznomāt vai jebkādā citādā veidā pavairot.

Ja mūsu mājas lapā ir izmantotas preču tirdzniecības zīmes, preču nosaukumi vai apzīmējumi, runa ir par ar likumu aizsargātiem un reģistrētiem zīmoliem, pat tad, ja nav uzsvērts to autortiesiskās aizsardzības raksturs. No vienkāršas to pieminēšanas šajā mājas lapā vēl neizriet, ka attiecīgie zīmoli nav aizsargāti ar trešo personu tiesībām.

SIA „PROMEX“ cenšas rīkoties godīgi attiecībā uz sarežģītajām problēmām, kas saistītas ar autortiesībām globālajā tīmeklī. Taču, ja mēs tomēr neapzināti esam pārkāpuši trešo personu tiesības, lūdzam, nekavējoties sazināties ar mums. Mēs darīsim visu, lai šādu situāciju atrisinātu pēc iespējas ātrāk.

Norādījumi par saistītajām lapām: Hinweis zu gelinkten Seiten:
Hamburgas Apgabaltiesa savā 1998. gada 12. maija spriedumā (lieta Nr. 312 O 85/98) noteikusi, ka saišu ievietošana var izraisīt situāciju, ka, iespējams, ir jāuzņemas atbildība arī par saistīto lapu saturu. To ir iespējams novērst tikai, pilnībā distancējoties no saistīto lapu satura, uz ko mēs šeit norādām.

Ja, veidojot sasaisti ar citiem serveriem vai citām mājas lapām, tiek dota iespēja piekļūt papildu informācijai, SIA „PROMEX“ skaidri norāda, ka tā nekontrolē šo lapu saturu un ir izslēgta jebkura veida atbildības uzņemšanās par šo lapu saturu.

Mēs nekādā gadījumā neuzņemamies atbildību par to globālā tīmekļa lapu saturu, uz kurām mēs tikai norādām.

Norādījumi par datu aizsardzību:
Iespējamo ar personām vai uzņēmumiem saistīto datu saglabāšana un apstrāde noris tikai tieši iesaistīto uzņēmumu labā un pēc to pasūtījuma. Šīs darbības īsteno atbilstīgi attiecīgajiem normatīvajiem aktiem. Viennozīmīgi ir izslēgta šādu datu nodošana neiesaistītām trešajām personām, tiek ievērots ierastais datu izdzēšanas termiņš, kuram beidzoties, visi attiecīgie dati tiek dzēsti, kā noteikts.

Norādījumi lasītājam:
Neskatoties uz milzīgajiem centieniem šīs mājas lapas sagatavošanā, nekad nevar izslēgt cilvēciskus pārpratumus vai kļūdas, kas radušās datorizētās apstrādes dēļ. Ar šo mēs jebkuram mājas lapas lietotājam lūdzam vēlreiz uz savu atbildību pārbaudīt ievadīto datu pareizību.